Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Category:
Description:
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 18 czerwca 2020 r. /czwartek / na godzinę 14: 00 Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie sesji. 2) Przedstawienie porządku obrad. 3) Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności. 4) Raport z postępów we wdrażaniu Strategii integracji społecznej i rozwiązywania problemów społecznych w gminie Adamów. 5) Podjęcie uchwał: - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, - w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia do Zespołu Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie, - w sprawie rozpatrzenia petycji, - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Adamów i jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, - w sprawie zmiany równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji Adamów, - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Adamów, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy wsi w gminie Adamów, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Gułów i Adamów, gmina Adamów, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Adamów. 6. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca Rady Gminy /-/ Anna Bartosiewicz
Up Next Autoplay