XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 05.05.2020 r.

XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla w dniu 05.05.2020 r.

Category:
Description:
Proponowany porządek obrad sesji: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym. 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Serokomla w roku szkolnym 2020/2021 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w gminie Serokomla w roku 2019. 9. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli. 10. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli. 11. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Serokomla za 2019 rok. 12. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli. 13. Sprawy różne. 14. Zapytania. 15. Zamknięcie obrad sesji.
Up Next Autoplay