Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XVIII Sesja Rady Gminy Adamów

Rada Gminy Adamów – transmisja na żywo XVIII Sesja Rady Gminy Adamów

Category:
Description:
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 stycznia 2020 r. /środa/ na godzinę 14:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu obrad XVII sesji Rady Gminy. 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwał – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, – w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Placu Niedźwiedziego w Adamowie, – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 8. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca Rady Gminy /-/ Anna Bartosiewicz
Up Next Autoplay